תפריט נגישות
שינוי גודל גופן    A  A  A
שינוי ניגודיות לבן  |  שחור

קשרי משקיעים  /  דיווחים לבורסה

דיווחים לבורסה

צפו בדיווחים שהתפרסמו:


שנה קובץ תאריך חברה
2020 רשיון 399/רועי -הממונה הודיעה על פקיעת הרשיון ביום 14.6.20-המשך 13/07/2020 רציו
2020 הודעת רצו- חזקת לוויתן:דוח עתודות,משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים 09/07/2020 רציו מימון
2020 חזקת לוויתן:דוח עתודות,משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים 09/07/2020 רציו
2020 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ג' מיום 20.6.19 ועד למועד דוח זה,הרמטיק 16/06/2020 רציו מימון
2020 דוח נאמן למחזיקי אג"ח ב' מיום 20.6.19 ועד למועד דוח זה,הרמטיק 16/06/2020 רציו מימון
2020 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש של כתבי אופציה (סדרה 18) 01/06/2020 רציו
2020 הבנות עקרוניות בין שותפי לוויתן ושותפי תמר למחלוקת בק"ע מכירת גז טבעי לחברת חשמל ,כפוף -המשך 31/05/2020 רציו מימון
2020 הבנות עקרוניות בין שותפות לוויתן לתמר בנוגע למחלוקת בק"ע מכירת גז טבעי לחברת החשמל 31/05/2020 רציו
2020 הודעת רציו:הבנות עם מממנים למימון מחדש של ההלוואה הקיימת לפיתוח פרויקט לוויתן, מסגרת הלוואה בסך 600-650מ'$ 17/05/2020 רציו מימון
2020 הבנות עם מממנים למימון מחדש של ההלוואה הקיימת לפיתוח פרויקט לוויתן, מסגרת הלוואה בסך 600-650מ'$ 17/05/2020 רציו
2020 השפעת משבר הקורונה על ההכנסות ממאגר לוויתן 14/05/2020 רציו
2020 הודעת רציו נפט:השפעת משבר הקורונה על ההכנסות ממאגר לוויתן 14/05/2020 רציו מימון
2020 בקשה לייצוגית נגד החב בשל נזק בגין הפרת חובת גילוי בדיווחיה בהסכם עם Dolphinus,לומדת,דוחה 26/04/2020 רציו
2020 רישיון רועי- הודעה לממונה על פרישה מהרישיון והחזרת זכ' ההשתתפות למדינה 22/03/2020 רציו
2020 בקשה לבהמ"ש לאישור הסדר פשרה לבקשה לתביעה נגזרת נגד השותף הכללי,הדירק' והמפקח-המשך 15/03/2020 רציו
2020 בקשה ליצוגית מטעם צרכן חשמל כנגד רציו ק"ע ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי שערכה חב' החשמל 01/03/2020 רציו מימון
2020 בקשה ליצוגית מטעם צרכן חשמל כנגד השות' בק"ע ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי שערכה חב' החשמל 01/03/2020 רציו
2020 התייחסות להודעת משרד האנרגיה בק"ע הגבלת ההפקה ממאגר לוויתן,לא צפויה השלכה מהותית 16/02/2020 רציו
2020 תשקיף מדף מיום 14.2.20 13/02/2020 רציו
2020 תגובה לפרסום על פיצוץ בצינור בסיני-הזרמת הגז מפר' לויתן למצרים נמשכת כסדרה 03/02/2020 רציו
2020 הודעת רציו:תגובה לפרסום על פיצוץ בצינור בסיני-הזרמת הגז מפר' לויתן למצרים נמשכת כסדרה 03/02/2020 רציו מימון
2020 נכנס לתוקף ההסכם בין שותפי לוויתן לבין בז"ן לאספקת קונדנסט מפר' לוויתן 29/01/2020 רציו מימון
2020 נכנס לתוקף ההסכם בין שותפי לוויתן לבין בז"ן לאספקת קונדנסט מפר' לוויתן- המשך 29/01/2020 רציו
2020 דוח משאבים מנובאים למטרות עמוקות בחזקות לוויתן 21/01/2020 רציו
2020 הודעת רצוי נפט:דוח משאבים מנובאים למטרות עמוקות בחזקות לוויתן 21/01/2020 רציו מימון
2020 התחלת הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן למצרים 15/01/2020 רציו
2020 התחלת הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן למצרים 15/01/2020 רציו מימון
2020 דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתן 13/01/2020 רציו מימון
2020 דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתן- תיקון טעות אנוש 13/01/2020 רציו מימון
2020 דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתן 13/01/2020 רציו
2020 מסמכי התאגדות-תיקון תקנון 02/01/2020 רציו
2020 מסמכי התאגדות-תיקון תקנון 02/01/2020 רציו
2019 תוצ' אסיפה מיום 31.12.19-אישור ביטול ערך נקוב ליה"ש ותיקון הסכם הנאמחנות והשותפות בהתאם,מינוי מפקח,שכרו ותיקון הסכם הנאמנות לענין הוצ' המפקח 31/12/2020 רציו
2019 דוח משאבים מנובאים למטרות עמוקות בחזקות לוויתן 21/01/2020 רציו
2019 הודעת רציו חיפושי נפט(ב.שליטה) בק"ע התחלת הזרמת גז טבעי ממאגן לוויתן 31/12/2019 רציו מימון
2019 התחלת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן 31/12/2019 רציו
2019 עדכון בק"ע תעודות לצורך חישוב ההוצאה לצרכי מס למחזיק זכאי בגין השנים 2015 עד 2018 26/12/2019 רציו
2019 עדכון לגבי מועד תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן 24/12/2019 רציו מימון
2019 עדכון לגבי מועד תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן 24/12/2019 רציו
2019 רציו-סיווג מחדש של משאבים במאגר לוויתן בשל כניסתו לתוקף של הסכם לייצוא גז טבעי למצרים 24/12/2019 רציו מימון
2019 סיווג מחדש של משאבים במאגר לוויתן בשל כניסתו לתוקף של הסכם לייצוא גז טבעי למצרים 24/12/2019 רציו
2019 זימון אסיפה מיוחדת ל-31.12.19-ביטול ע.נ, תנאי כהונה, תיקון הסכם נאמנות-תיקון טעות סופר 23/12/2019 רציו
2019 הודעת רציו:ביטול צו ארעי בק"ע היתר הפליטה לאויר לאסדת לוויתן,צפי לתחילת הזרמה מסחרית מלוויתן בראשית השבוע הבא 19/12/2019 רציו מימון
2019 ביטול צו ארעי בק"ע היתר הפליטה לאויר לאסדת לוויתן,צפי לתחילת הזרמה מסחרית מלוויתן בראשית השבוע הבא 19/12/2019 רציו
2019 קבלת צו ארעי לפיו לא יבוצעו באסדת לוייתן פעולות הכרוכה בפליטת גזים,היום יתקיים דיון במתן הצו 18/12/2019 רציו
2019 הודעת רציו:התקיימות תנאים מתלים בהסכמים לייצוא גז טבעי למצרים,ההסכמים יכנסו לתוקפם בימים הקרובים 16/12/2019 רציו מימון
2019 התקיימות תנאים מתלים בהסכם לייצוא גז טבעי למצרים,ההסכם יכנס לתוקף בימים הקרובים 16/12/2019 רציו
2019 הסכמים לאספקת קונדנסט מפרויקט לוויתן 15/12/2019 רציו
2019 זימון אסיפה מיוחדת ל-31.12.19-ביטול ע.נ, תנאי כהונה, תיקון הסכם נאמנות 26/11/2019 רציו
2019 הסכמות על דמי מפעיל לשותף הכללי ,הסכום לתקופה 23.2.17 ועד 31.10.19 פחת בכ-3.6מ'$, יתבטא בQ4/2019 14/11/2019 רציו
2019 הודעת רציו(ב.שליטה) בק"ע התקיימות התנאים המתלים הסכם לאספקת גז טבעי מפרו' לוויתן לחב חשמל 29/10/2019 רציו מימון
2019 התקיימו התנאים המתלים בהסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לחב חשמל 29/10/2019 רציו
2019 הענקת רשיונות במסגרת הליך התחרותי השני לפתיחת הים 28/10/2019 רציו
2019 מסמכי התאגדות-שינויים בתקנון 28/10/2019 רציו
2019 נחתמו הסכמים מתוקנים לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר ולוויתן למצריים+הסכם הקצאת קיבולת 02/10/2019 רציו
2019 הודעת רציו:נחתמו הסכמים מתוקנים לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר ולוויתן למצריים+הסכם הקצאת קיבולת 02/10/2019 רציו מימון
2019 תוצ' אסיפה כללית מיום 16.9.19-אושר: השתתפות השות' בפעולות חיפוש נפט וגז במסגרת ההליך התחרותי השני לפתיחת הים 16/09/2019 רציו
2019 עדכון בדבר אומדן השותפות להוצאות מוכרות לצורכי מס למחזיק ביה"ש בשנת 2016 09/09/2019 רציו
2019 עדכון רשיון 399/רועי-רציו עומלת על צירוף שותפים לרישיון בניהם מפעיל בינלאומי-המשך 29/08/2019 רציו
2019 שותפות תמר הגישו ערעור על פס"ד בעתירה מנהלית נגד חב חשמל ואחרים-המשך 7.7.19 20/08/2019 רציו
2019 שותפות תמר הגישו ערעור על פס"ד בעתירה מנהלית נגד חב חשמל ואחרים-המשך 7.7.19 20/08/2019 רציו מימון
2019 זימון אסיפה ל-16.9.19- אישור השתתפות בפעולות ח. נפט וגז בשטח רשיונות חדשים מסגרת ההליך התחרותי השני לפתיחת הים 04/08/2019 רציו
2019 עסקה עם בעל שליטה-אישור השתתפות בפעולות ח. נפט וגז בשטח רשיונות חדשים במסגרת ההליך התחרותי השני לפתיחת הים , אסיפה ב-16.9.19 04/08/2019 רציו
2019 משרד האנרגיה-הומלץ להעניק רישיונות חיפוש ימיים לשותפות ולשותפתיה,תזמן אסיפה לתיקון הסכם השותפות 31/07/2019 רציו
2019 שות' לוויתן בהסכמי ביניים לקבלת שירותי הנדסה לצורך הקמת מתקן FLNG לפר' לוויתן-המשך 30/07/2019 רציו
2019 רישיון רועי: EDISON-מפעילת הרישיון הודיעה על פרישתה מהרישיון 30/07/2019 רציו
2019 רציו-רשיון רועי-הממונה על התחרות החליט על אי מתן פטור מאישור הסדר כובל בק"ע מימוש אופ' למכ' 24.99% לדלקקד 28/07/2019 רציו
2019 הגישה יחד עם CAIRN ו-SOCO הצעות במכרז ה-2 לחיפושי גז טבעי בים בישראל 15/07/2019 רציו
2019 פס"ד הדוחה עתירת שות' תמר בק"ע בחירה בהצעת שות' לוויתן כזוכה במכרז חב' החשמל 07/07/2019 רציו מימון
2019 פס"ד הדוחה עתירת שות' תמר בק"ע בחירה בהצעת שות' לוויתן כזוכה במכרז חב' החשמל 07/07/2019 רציו
2019 רש' 399/רועי - שינוי תוכנית העבודה ע"י הממונה ,פרטים 07/07/2019 רציו
2019 רציו בהסכם להעברת 10% מרש' רועי ליוניבין תמורת$ 18/06/2019 רציו
2019 רשיון רועי-מפעילת הרשיון בבקשה לממונה לעדכון לו"ז לאור הסכמות עם קבלן קידוח בק"ע קידוח אקספלורציה 16/06/2019 רציו
2019 הודעת רציו יהש-הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לחב חשמל,המשך,כפוף 12/06/2019 רציו מימון
2019 הסכם לאספקת גז טבעי מפר' לוויתן לחב חשמל,המשך,כפוף 12/06/2019 רציו
2019 תוצ' אסיפה מ-20.5-אישור עסקת רכ' זכ' בזכיון THEKHA NORTH והשתתפות בחיפושי נפט/או גז והפקתם,השקעה ברציו פטרוליום 20/05/2019 רציו
2019 מסמכי התאגדות-שינויים בתקנון 20/05/2019 רציו
2019 תיקון הסכם תפעול משותף ברשיון רועי,פרטים 16/05/2019 רציו
2019 זימון אסיפה ליום 20.5.19-כתב הצבעה, רכישת זכויות בזיכיון NORTH THEKHA, השקעה ברציו פטרוליום-תיקון-הורדת נושאים 1 ו-2 מסדר היום 13/05/2019 רציו
2019 זימון אסיפה ליום 20.5.19-רכישת זכויות בזיכיון NORTH THEKHA, השקעה ברציו פטרוליום-תיקון-הורדת נושאים 1 ו-2 מסדר היום 13/05/2019 רציו
2019 מצגת שפירסמה רציו חיפושי נפט(ב.שליטה) 01/05/2019 רציו מימון
2019 שות' תמר הגישה עתירה מנהלית בק"ע בחירת הצעת שות' לוויתן כזוכה בהליך התחרותי לאספקת גז טבעי 18/04/2019 רציו
2019 הודעת רציו בק"ע עתירה מנהלית שהוגשה בנוגע לבחירת הצעת שות' לוויתן כזוכה בהליך התחרותי לאספקת גז טבעי 18/04/2019 רציו מימון
2019 דוח הערכת משאבים מנובאים פרוספקטיביים בזיכיון North Thekah במצרים 18/04/2019 רציו
2019 זימון אסיפה ליום 20.5.19-רכישת זכויות בזיכיון NORTH THEKHA,השקעה ברציו פטרוליום 14/04/2019 רציו
2019 פס"ד בעתירה בנוגע לרשיון 353/ערן:מאגר תמר SW יחולק בין שטח תמר (78%) לשטח ערן(22%) 14/04/2019 רציו
2019 רצו-חתימת מ.הבנות בק"ע נכס הנפט NORTH THEKAH במצרים ורשיון רועי(מוחזקת גם ע"י הזיש) 10/04/2019 רציו
2019 שותפות לוויתן הוכרזה כזוכה בחוזה לאספקת גז טבעי לחברת החשמל,כפוף 07/04/2019 רציו מימון
2019 שותפות לוויתן הוכרזה כזוכה בחוזה לאספקת גז טבעי לחברת החשמל,כפוף 07/04/2019 רציו
2019 דוח עתודות ומשאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון בחזקות לוויתן 25/03/2019 רציו
2019 דוח עתודות ומשאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון בחזקות לוויתן 25/03/2019 רציו מימון
2019 דלקד מימשה אופציה לרכישת 24.99% ברשיון רועי מרציו,כפוף 20/03/2019 רציו
2019 רש' רועי - התקבלה הודעת הממונה על שינוי תוכנית העבודה 17/03/2019 רציו
2019 רש' רועי-טרם התקבלה תגובת הממונה לבקשה לעדכון לוחות זמנים 14/03/2019 רציו
2019 תוצ' אסיפה כללית מיום 20.2.19, אישור מדיניות תגמול 20/02/2019 רציו
2019 תשקיף מדף מיום 22.1.19 22/01/2019 רציו מימון
2019 רשיון 399/"רועי"-הממונה הודיע כי הוא משנה את תכנית העבודה 15/01/2019 רציו
2019 זימון אסיפה מיוחדת ל-20.2.19- מדיניות תגמול, כתב הצבעה 15/01/2019 רציו
2018 רשיון 399/רועי-עדכון בק"ע הפניה להארכת תוקף הרשיון ושינוי בתכנית העבודה לממונה-טרם התקבלה תשובת הממונה,המשך 16/12/2018 רציו
2018 שותפי תמר ולוויתן קיבלו בקשה להגיש הצעות לאספקת גז טבעי לחב החשמל, בוחנות 03/12/2018 רציו
2018 הודעת רציו:שותפי תמר ולוויתן קיבלו בקשה להגיש הצעות לאספקת גז טבעי לחב החשמל, בוחנות 03/12/2018 רציו מימון
2018 עדכון בדבר פקיעת אופציה סדרה 17 של החברה 18/11/2018 רציו
2018 מ.הבנות עם אדיסון לרכ'15% מזכ' בתאגיד שיחזיק בהסכם זיכיון בנכס נפט במצריים 17/10/2018 רציו
2018 הודעת רציו בדבר הסבת הסכם לוויתן-דולפינוס לשותפי לוויתן ובדבר חתימה על מ.הבנות בק"ע הזרמת הגז 27/09/2018 רציו מימון
2018 דלקד ונובל הסבו את הסכמי ייצוא הגז לוויתן-דולפינוס לשותפי לוויתן, נחתמו מ.הבנות בק"ע הזרמת הגז 27/09/2018 רציו
2018 רשיון 399/רועי-הארכת תוקף הרשיון עד14.4.20 ושינוי בתכנית העבודה 25/09/2018 רציו
2018 דירק' אישור את מדיניות תגמול,פרטים 20/09/2018 רציו מימון
2018 רשיון 399/רועי-טרם התקבלה תגובת הממונה לבקשה להארכת תוקף רישיון ולעדכון לו"ז 17/09/2018 רציו
2018 רשיון 399/רועי-הארכת תוקף הרשיון עד 18.9.18 כפוף לשינוי תכנית עבודה 03/09/2018 רציו
2018 רועי/399-בקשה לממונה לעדכון לוחות זמנים בתוכנית עבודה והארכת תוקף רשיון 02/09/2018 רציו
2018 מינוי דח"צ - צ'חנובר תמר 28/08/2018 רציו
2018 מינוי דח"צ - ויזל לימור 28/08/2018 רציו
2018 תוצ' אסיפה כללית מיום 28.8.18, נשיאה בחבות בק"ע שיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט (מימון), מינוי דח"צים, לא אושר מינוי מפקח של השותפות 18/08/2018 רציו
2018 הודעת עמדת מחזיקי יה"ש בק"ע נושא מינוי מפקח לשות' שיובא לאסיפה ב28.8 16/08/2018 רציו
2018 אסיפה שזומנה ל-21.8.18 נדחית ל28.8.18,עדכון נושאים שעל סדר היום, כתב הצבעה 15/08/2018 רציו
2018 עדכון נושא מס 5 על סדר יום האסיפה ודחיית מועד האסיפה ל28.8.18 15/08/2018 רציו
2018 אסיפה שזומנה ל-21.8.18 נדחית ל28.8.18,עדכון נושאים שעל סדר היום, כתב הצבעה 15/08/2018 רציו
2018 אסיפה שזומנה ליום 21.8.18 נדחית ליום 28.8.18 15/08/2018 רציו
2018 זימון אסיפה ל-21.8.18- שיפוי פטור וביטוח,נשיאה בחבות בק"ע כ.פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט (מימון) לדירק' שנחשבים ב.שליטה או קרוביהם,כתב הצבעה -דוח משלים 31/07/2018 רציו
2018 שיפוי פטור וביטוח,נשיאה בחבות בק"ע כ.פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט (מימון) לדירק' שנחשבים ב.שליטה או קרוביהם,אסיפה ב21.8 - דוח משלים 31/07/2018 רציו
2018 הוגשה בקשה מתוקנת ומאוחדת לאישור הגשת תביעה נגזרת בשם השותפות-המשך 27.6.18 22/07/2018 רציו
2018 התקימו התנאים המתלים לכניסה לתוקף של תיקון הסכמי מימון בפר' לוויתן 18/07/2018 רציו
2018 הודעת רציו חיפושי נפט(ב.שליטה)בדבר התקיימות התנאים לתיקון הסכם למימון חלקה בעלויות פיתוח פרו' לוויתן 18/07/2018 רציו מימון
2018 זימון אסיפה ל-21.8.18-שיפוי ופטור לשותף הכללי ולדירק' ונ.משרה בשותף הכללי/שותפות/בנות ו/או קרוביהם שנחשבים ב.שליטה,כתב הצבעה ועוד 17/07/2018 רציו
2018 שיפוי פטור וביטוח,נשיאה בחבות בק"ע כ.פטור ושיפוי שתעניק רציו חיפושי נפט (מימון) לדירק' שנחשבים ב.שליטה או קרוביהם,אסיפה ב21.8 17/07/2018 רציו
2018 הודעת רציו(ב.שליטה) בדבר חתימה על תיקון הסכמי המימון בפרו' לויתן 08/07/2018 רציו מימון
2018 נחתם תיקון להסכמי מימון בפרויקט לוויתן,המשך 08/07/2018 רציו
2018 רשיון רועי-הארכת תוקף רשיון עד ליום 14.9.18 בכפוף לשינוי תכנית עבודה 02/07/2018 רציו
2018 עדכון בק"ע בקשות לאישור תביעות נגזרות-המשך 24.5.18 27/06/2018 רציו
2018 תעודה לצורך חישוב המס למחזיק זכאי בגין שנת 2014 21/06/2018 רציו
2018 דוח הנאמן למחזיקי אג"ח א מיום 21.6.17 ועד ליום 24.12.17, הרמטיק 10/06/2018 רציו מימון
2018 דוח הנאמן למחזיקי אג"ח א מיום 28.6.17 ועד למועד דוח זה, הרמטיק 10/06/2018 רציו מימון
2018 דוח הנאמן למחזיקי אג"ח א מיום 3.12.17 ועד למועד דוח זה, הרמטיק 10/06/2018 רציו מימון
2018 בקשה נוספת לתביעה נגזרת נגד המפקח,השותף הכללי ודירק' מטעם מחזיק יה"ש בק"ע תשלום דמי מפעיל לשותף ב-2017-המשך 24/05/2018 רציו
2018 התקיימו התנאים להסכם לאספקת גז טבעי מפוריקט לוויתן לאי.פי.אמ באר טוביה -המשך 09/05/2018 רציו
2018 הודעת רציו בק"ע התקיימות התנאים להסכם לאספקת גז טבעי מפוריקט לוויתן לאי.פי.אמ באר טוביה 09/05/2018 רציו מימון
2018 מחזיק יה"ש בבקשה לתביעה נגזרת כנגד השותף הכללי והמפקח בק"ע השבת דמי מפעיל לשות' בק"ע מאגר לוויתן,לומדת 30/04/2018 רציו
2018 רשיון רועי-הממונה אישר הארכת תוקף רשיון עד ליום 14.7.18 בכפוף לשינוי תכנית עבודה 15/04/2018 רציו
2018 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -מימוש אופ' 18- תיקון דוח 11/04/2018 רציו
2018 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות 10/04/2018 רציו
2018 דוח עתודות ומשאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון בחזקות לוויתן 21/03/2018 רציו
2018 הודעת רציו יה"ש בדבר דוח עתודות ומשאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון בחזקות לוויתן 21/03/2018 רציו מימון
2018 רציו ומפעילת רשיון רועי הגישו לממונה בקשה לדחיית לו"ז בתכנית העבודה 15/03/2018 רציו
2018 תגובה-ממשיכה במו"מ בק"ע ייצוא גז טבעי ממאגרי לוויתן ואפרודיטה בהיקף משמעותי 12/03/2018 רציו
2018 תגובת רציו יהש-ממשיכה במו"מ בק"ע ייצוא גז טבעי ממאגרי לוויתן ואפרודיטה בהיקף משמעותי 12/03/2018 רציו מימון
2018 הודעת רציו בדבר התקיימות התנאים להסכם ייצוא הגז מפר' לוויתן לחב' החשמל של ירדן 07/03/2018 רציו מימון
2018 התקיימו התנאים להסכם ייצוא הגז מפר' לוויתן לחב' החשמל של ירדן –המשך 07/03/2018 רציו
2018 שינוי במרשם בעלי מניות 28/02/2018 רציו מימון
2018 מרשם בעלי מניות-החלפת חברה לרישומים 28/02/2018 רציו
2018 הסכם לאספקת גז טבעי מפרו' תמר ולוויתן לכיל 22/02/2018 רציו
2018 כיל בהסכם לאספקת גז מפרויקט תמר ולוויתן,פרטים 22/02/2018 רציו מימון
2018 הסכם ייצוא גז טבעי למצרים בפרו' תמר ולוויתן 19/02/2018 רציו
2018 הסכם ייצוא גז טבעי למצרים בפרו' תמר ולוויתן 19/02/2018 רציו מימון
2018 הוחלט על ביצוע קידוח פיתוח והפקה "לוויתן 3" בשטח I/15 לוויתן צפון,צפוי להתחיל בשבועות הקרובים 19/02/2018 רציו מימון
2018 הוחלט על ביצוע קידוח פיתוח והפקה "לוויתן 3" בשטח I/15 לוויתן צפון, צפוי להתחיל בשבועות הקרובים 19/02/2018 רציו
2018 רישום שעבוד על תמלוג לטובת אגח ג',עדכון שיעור הריבית לאגח 06/02/2018 רציו מימון
2018 אישור הממונה לשעבוד התמלוג למחיזיקי אגח ג' של רציו מימון-המשך 06/02/2018 רציו
2018 אישור הממונה לרישום תמלוג לטובת רציו מימון כבטוחה לתמורת הנפקת אגח ג' שהועברה לשות' 04/02/2018 רציו מימון
2018 אישור הממונה לרישום תמלוג לטובת החב כבטוחה לתמורת הנפקת אגח ג' שהועברה לשות' רציו 04/02/2018 רציו
2017 התקיימו התנאים להסכם לאספקת גז טבעי מפוריקט לוויתן לאי.פי.אמ באר טוביה -המשך 09/05/2018 רציו
2017 תוצ' אסיפה שנתית מיום 31.12.17-מינוי דח"צ,מינוי דירק',מינוי רו"ח 31/12/2017 רציו מימון
2017 טרם נקבע סך ההוצאות לצרכי מס בשל החזקת יה"ש לשנות המס 2014 עד 2016 29/12/2017 רציו
2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פדיון 24/12/2017 רציו מימון
2017 תבצע פדיון מוקדם מלא לאגח א' ביום 24.12.17,פרטים-המשך 05/12/2017 רציו מימון
2017 תוצ' הנפקת אגח ג של רציו מימון ופדיון מוקדם לאגח א',תרשום הפסד של כ-27מ'ש 05/12/2017 רציו מימון
2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקה לציבור של אגח- משלים 05/12/2017 רציו מימון
2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה לציבור 05/12/2017 רציו מימון
2017 תוצאות הנפקת אג"ח ג' ע"פ דוח הצעת מדף מיום 3.12.17 04/12/2017 רציו מימון
2017 דוח הצעת מדף ע"פ תשקיף מדף מיום 22.2.16, הזמנות 4.12.17 03/12/2017 רציו מימון
2017 נחתם הסכם ההלוואה לפיו תעמיד רציו מימון את תמורת הנפקת האגח לשותפות רציו כהלוואה מסוג Non-Recourse 03/12/2017 רציו
2017 נחתם הסכם ההלוואה לפיו תעמיד רציו מימון את תמורת הנפקת האגח לשותפות רציו כהלוואה מסוג Non-Recourse 03/12/2017 רציו מימון
2017 תוצ' מכרז למסווגים בק"ע הנפקת אגח סדרה ג' 03/12/2017 רציו מימון
2017 טיוטה מעודכנת לשטר נאמנות בק"ע הנפקת אגח ג' ותמצית תניות 27/11/2017 רציו מימון
2017 טיוטה מעודכנת של מסמכי שעבוד בהמשך לכוונה להנפיק אג"ח מסד' ג' 26/11/2017 רציו מימון
2017 טיוטה מעודכנת של שטר נאמנות ותמצית תניות סדרה ג' 26/11/2017 רציו מימון
2017 רשיון רועי-הממונה אישר עדכון תכנית עבודה,פרטים 15/11/2017 רציו
2017 טיוטת מסמכי שעבוד בק"ע הנפקת אגח ג' 14/11/2017 רציו מימון
2017 הודעת רציו מימון-פדיון מוקדם מותנה לאגח א' מותנה בהשלמת הנפקת אגח ג' 12/11/2017 רציו
2017 הוחלט על פדיון מוקדם חלקי /מלא לאגח א ביום 24.12.17,מותנה בהשלמת הנפקה לציבור של אגח ג',פרטים 12/11/2017 רציו מימון
2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פקיעה של כתבי אופציה 29/09/2017 רציו
2017 עדכון בדבר כתבי אופציה סדרה 14 שפקעו ביום 28.9.17 28/09/2017 רציו
2017 דוח עתודות ומשאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון בחזקות לוויתן 26/09/2017 רציו מימון
2017 זימון אסיפה ל-1.11.17-אישור הגדלת הון, כתב הצבעה 25/09/2017 רציו
2017 הבהרה בגין שיעורי הריבית לאג"ח א 24/09/2017 רציו מימון
2017 הבהרה בגין שיעורי ריבית אגרות החוב (סדרה ב') 27/08/2017 רציו מימון
2017 עדכון בק"ע קידוח לוויתן 5 וקידוח לוויתן 7 19/07/2017 רציו
2017 הודעת ב.שליטה: עדכון בק"ע קידוח לוויתן 5 וקידוח לוויתן 7 19/07/2017 רציו מימון
2017 רש' רועי-החלטת דירק' השותף הכללי בק"ע קידוח נסיון נבחנת אפשרות למכ' חלק מהחז' השות' ברשיון' 05/07/2017 רציו
2017 רציו:התקיימו תנאים מקדימים למשיכת כספים I ע,פ הסכם למימון חלק השותפות בפר' לויתן 02/07/2017 רציו מימון
2017 התקיימו התנאים המקדימים למשיכת כספים ראשונה עפ"י הסכם למימון חלק השותפות בפר' לויתן 02/07/2017 רציו
2017 דוח הנאמן למחזיקי אג"ח א מיום 30.6.16 ועד למועד דוח זה,הרמטיק 28/06/2017 רציו מימון
2017 דוח הנאמן למחזיקי אג"ח ב מיום 9.6.16 ועד למועד דוח זה,הרמטיק 28/06/2017 רציו מימון
2017 רישיון 399/רועי-התקבל אישור הממונה לעדכון הלו"ז בתוכנית העבודה 18/06/2017 רציו
2017 שר האנרגיה דחה ערעור השות' ברשיון חנה על אי הכרה במאגר דולפין כתגלית, בוחנת 12/06/2017 רציו
2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה 04/06/2017 רציו
2017 דוח רבעון 1 לשנת 2017 28/05/2017 רציו מימון
2017 דוח הערכת משאבים מנובאים מעודכן למאגרים בשטח רשיון 399/רועי 28/05/2017 רציו
2017 שר התשתיות והאנרגיה אישר שינוי בגבולות ברשיון רועי-המשך 24/05/2017 רציו
2017 תזרים מהוון בפרויקט לוויתן ליום 28.2.17 23/03/2017 רציו מימון
2017 תזרים מהוון בפרויקט לוויתן ליום 28.2.17 23/03/2017 רציו
2017 שות' רציו (ב.שליטה) בהסכם עם קונסורציום של בנקים למימון חלקה פרו' לוויתן 21/03/2017 רציו מימון
2017 הסכם עם קונסורציום של בנקים-יעמידו לשות' 250מ$ למימון פרו' לוויתן, אופ' לעוד 150מ$ 21/03/2017 רציו
2017 הוחלט על ביצוע קידוח הערכה והפקה "לוויתן-7",צפוי להתחיל מיד לאחר סיום קידוח תמר-8 14/03/2017 רציו מימון
2017 הוחלט על ביצוע קידוח הערכה והפקה "לוויתן-7", צפוי להתחיל מיד לאחר סיום קידוח תמר-8 14/03/2017 רציו
2017 אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירק' ונ.משרה בשותף הכללי בשותפות ובחב בנות 27/02/2017 רציו מימון
2017 עסקה עם בעל שליטה-התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה 27/02/2017 רציו
2017 שותפי לוויתן החליטו על השקעה סופית(FID)לפיתוח המאגר,תקציב כ3.75 מיליארד $ 23/02/2017 רציו מימון
2017 שותפי לוויתן החליטו על השקעה סופית(FID)לפיתוח המאגר, תקציב כ3.75 מיליארד $ 23/02/2017 רציו
2017 דירק' השותף הכללי אישר הארכת פוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה בחודש 27/01/2017 רציו מימון
2017 דירק' השותף הכללי אישר הארכת פוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה בחודש 27/01/2017 רציו
2017 תשקיף מדף מיום 25.1.17 24/01/2017 רציו
2017 רכשה כ23מ' יהש,כ11.4מ' אופ1 וכ11.4מ' אופ2 בכ23.6מ'ש בהנפקת רציו פטרוליום, תחזיק 20% 24/01/2017 רציו
2017 אישור עקרוני של מנכ"ל הבורסה מיום 17.1.17-תשקיף מדף 19/01/2017 רציו
2017 שותפי לוויתן במכתב כוונות בלתי מחייב לאספקת גז לאדלטק 17/01/2017 רציו
2017 שינוי במרשם בעלי מניות 08/01/2017 רציו
2017 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-איחוד הון 08/01/2017 רציו
2017 מועדים למיזוג יה"ש ביחס 8:1 - קובע:6.1.17, ביצוע 8.1.17 01/01/2017 רציו
2016 בקשה ליצוגית מטעם צרכן חשמל כנגד רציו ק"ע ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי שערכה חב' החשמל 01/03/2020 רציו מימון
2016 התייחסות רציו יהש להודעת משרד האנרגיה בק"ע הגבלת ההפקה ממאגר לוויתן,לא צפויה השלכה מהותית 16/02/2020 רציו מימון
2016 הודעת רציו:ביטול צו ארעי בק"ע היתר הפליטה לאויר לאסדת לוויתן,צפי לתחילת הזרמה מסחרית מלוויתן בראשית השבוע הבא 19/12/2019 רציו מימון
2016 הודעת רציו(ב.שליטה) בק"ע הסכמים לאספקת קונדנסט מפרויקט לוויתן 15/12/2019 רציו מימון
2016 שר האנרגיה דחה ערעור השות' ברשיון חנה על אי הכרה במאגר דולפין כתגלית,בוחנת 12/06/2017 רציו
2016 טרם נקבע סך ההוצאות לצרכי מס בשל החזקת יה"ש לשנות המס 2014 ו- 2015 29/12/2016 רציו
2016 מסמכי התאגדות-שינויים בתקנון 22/12/2016 רציו
2016 תוצ' אסיפה מ-20.12-תיקון הסכם שות',השק' בנ"ע של רציו פטרוליום,מיזוג יה"ש 20/12/2016 רציו
2016 הוחלט על ביצוע קידוח הערכה והפקה "לוויתן-5", צפוי להתחיל ב-Q1/17 18/12/2016 רציו
2016 הוחלט על ביצוע קידוח הערכה והפקה "לוויתן-5", צפוי להתחיל ב-Q1/17 16/12/2016 רציו מימון
2016 הבהרות בק"ע אסיפת יה"ש שתתקיים ביום 20.12.16 13/12/2016 רציו
2016 אסיפת המשך לאסיפה מיום 1.12.16 תתקים ביום 20.12.16-לא דנו בכל הנושאים 13/12/2016 רציו
2016 אישור הדירק' בק"ע תוכנית פיתוח מאגר לויתן במטרה להפיק גז טבעי עד סוף 2019 12/12/2016 רציו מימון
2016 אישור הדירק' בק"ע תוכנית פיתוח מאגר לויתן במטרה להפיק גז טבעי עד סוף 2019 12/12/2016 רציו
2016 אסיפת יה"ש שזומנה ליום 12.12.16 נדחית ליום 20.12.16 לבקשת מוסדיים 11/12/2016 רציו
2016 נרשמו השעבודים לטובת אגח ב, ריבית לתשלום הקרוב-1.67% 08/12/2016 רציו מימון
2016 קיבלה מרציו מימון הלוואה והעניקה לה כבטוחה תמלוג. התקבל אישור הממונה לרישומו בספר הנפט. 08/12/2016 רציו
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש ופקיעת כתבי אופציה 08/12/2016 רציו
2016 עדכון בדבר כתבי אופציה סדרה 16 שפקעו ביום 6.12.16 07/12/2016 רציו
2016 הסכם עם חתמים להתחייבות לעסקה למימון חלקה של רציו בפיתוח פרו' לוויתן 04/12/2016 רציו מימון
2016 הסכם עם חתמים להתחייבות לעסקה למימון חלקה בפיתוח פרו' לוויתן-המשך 04/12/2016 רציו
2016 הממונה אישר הארכת רשיון רועי/399 עד14.8.16 בכפוף לשינוי תכנית עבודה 04/12/2016 רציו
2016 הסכם לאספקת גז טבעי מפרו' לוויתן לאור אנרגיות כח,עשוי להסתכם בכ-2000מ'$,פרטים 01/12/2016 רציו מימון
2016 אופציה 16- יום המסחר האחרון יתקיים ביום א', 4.12.16 (הפסקת מסחר מלאה באופציה) 01/12/2016 רציו
2016 הסכם לאספקת גז טבעי מפרו' לוויתן לאור אנרגיות כח,עשוי להסתכם בכ-2000מ'$,פרטים 01/12/2016 רציו
2016 כ.אופציה 16-אי בהירות בעקבות מהלכים לדחיית מועד מימוש אחרון,הפסקת מסחר 01/12/2016 רציו
2016 אסיפה ב-12.12-השקעה ברציו פטרוליום,מיזוג יהש ביחס 8:1,כ.הצבעה 29/11/2016 רציו
2016 זימון אסיפה ל-1.12.16-לבקשת מוסדיים,נושאים 1-6 על סדר היום ידחו לאסיפת המשך ב12.12.16 29/11/2016 רציו
2016 שות' לויתן בהסכם לאספקת גז לפז בתי זיקוק אשדוד בהיקף של עד 700מ$ 24/11/2016 רציו מימון
2016 שות' לויתן בהסכם לאספקת גז לפז בתי זיקוק אשדוד בהיקף של עד 700מ$ 24/11/2016 רציו
2016 טיוטה מס' 2 לדוח הצעת מדף ע"פ תשקיף מדף מ22.2.16 16/11/2016 רציו מימון
2016 אסיפה ב-1.12-הוספת הבהרות והוספת נושא-הסמכת המפקח לפעול להארכת מימוש אופ' 16 16/11/2016 רציו
2016 פתיחת מסחר ביום 16.11.16 - רציו מימון אגח ב 15/11/2016 רציו מימון
2016 הודעות עמדה מטעם בעמ"נ בק"ע נושאים שיובאו לאסיפה ב1.12.16 15/11/2016 רציו
2016 פתיחת מסחר ביום 16.11.16-רציו אפ 17,רציו אפ 18 15/11/2016 רציו
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקה לציבור-דוח משלים 14/11/2016 רציו מימון
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה לציבור של אג"ח 13/11/2016 רציו מימון
2016 תוצ' הנפקת אגח של רציו מימיון ואופ' סד 17 ו-18 של רציו יהש 13/11/2016 רציו מימון
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת כתבי אופציה 13/11/2016 רציו
2016 תוצ' הנפקת אגח של רציו מימון ואופ' סד 17 ו-18 של רציו יהש 13/11/2016 רציו
2016 פרטים מזהים לנייר ערך חדש - רציו מימון אגח ב 10/11/2016 רציו מימון
2016 פרטים מזהים לניירות ערך חדשים - רציו אפ 17, רציו אפ 18 10/11/2016 רציו
2016 דוח הצעת מדף ע"פ תשקיף מדף מיום 22.2.16, הזמנות 10.11.16 09/11/2016 רציו מימון
2016 דוח הצעת מדף ע"פ תשקיף מדף מיום 22.2.16, הזמנות 10.11.16 09/11/2016 רציו
2016 תוצ' מכרז למוסדיים בק"ע הנפקת אג"ח ב של החב'+אופ' רציו יהש 07/11/2016 רציו מימון
2016 תוצ מכרז למוסדיים בק"ע הנפקת אגח ב של רצומ+אופ' רצו 07/11/2016 רציו
2016 טיוטת דוח הצעת מדף להנפקת כ.אופ' של השותפות 06/11/2016 רציו
2016 טיוטה רביעית לשטר נאמנות אגח ב' שהחברה בוחנת הנפקתה 03/11/2016 רציו מימון
2016 טיוטת דוח הצעת מדף וטיוטה שלישית של ש.נאמנות בק"ע הנפקת אגח 03/11/2016 רציו מימון
2016 נתוני תזרים מהוון בקשר לחלק מהמשאבים המותנים בחזקות לוויתן 03/11/2016 רציו מימון
2016 רציון מימון: טיוטה מעודכנת לשטר נאמנות לאגח ב' 03/11/2016 רציו
2016 נבחנת הנפקת אופ למימוש יה"ש של השות' עם הנפקת אגח רציו מימון 03/11/2016 רציו
2016 טיוטת 2 של שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב סדרה ב' 01/11/2016 רציו מימון
2016 מצגת שפרסמה רציו ביום 30.10.16 30/10/2016 רציו מימון
2016 אסיפה ב1.12.16-השקה בני"ע רציו פטרוליום,מיזוג יה"ש ביחס 1:8 27/10/2016 רציו
2016 אסיפה ב-1.12-השקעה בני"ע של רציו פטרוליום,מיזוג יה"ש,כ.הצבעה 27/10/2016 רציו
2016 רש' רועי-הוגשה בקשה לממונה לעדכון לו"ז הקבועים בתכנית העבודה 18/10/2016 רציו
2016 רציו מימון: בוחנת אפשרות להנפקת של סד' אגח חדשה 28/09/2016 רציו
2016 הסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן לחברת החשמל של ירדן 26/09/2016 רציו מימון
2016 הסכם לייצוא גז טבעי מפרו' לוויתן לחב החשמל של ירדן,ל-15שנים 26/09/2016 רציו
2016 רועי/399-התקבלה הודעת הממונה בק"ע עדכון תכנית העבודה ברישיון 07/08/2016 רציו
2016 רציו: שות לויתן-הסכם לאספקת גז לאדלטק ל18 שנים,1.3מיליארד$ 31/07/2016 רציו מימון
2016 בוחנת הנפקה לציבור של אג"ח באמצעות דוח הצעת מדף 28/07/2016 רציו מימון
2016 עדכון בדבר כתבי אופציה סדרה 15 שפקעו ביום 26.7.16 26/07/2016 רציו
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-ממימוש ופקיעה של אופ' 26/07/2016 רציו
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כתבי אופציה (סד 15) 24/07/2016 רציו
2016 עדכון בק"ע השקעה בפעילות חיפושי נפט וגז מחוץ לישראל-המשך 24/07/2016 רציו
2016 הממונה אינו מכיר במאגר דולפין ברשיון חנה כתגלית,השות' תבחן 21/07/2016 רציו
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש כ.אופ'- תיקון דוח 19/07/2016 רציו
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות 19/07/2016 רציו
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות 17/07/2016 רציו
2016 הוקמה שות' ח.נפט וגז בחו"ל, תפעל לג. הון מהציבור, רציו תשקיע 13/07/2016 רציו
2016 דוח נאמן מחזיקי אגח א' לשנת 2015, גפני נאמנויות 30/06/2016 רציו מימון
2016 רציו:לוויתן-הסכם שירותי FEED בק"ע האסדה,עדכון בק"ע ההשק'+לוז 22/06/2016 רציו מימון
2016 תיקון טעות סופר בכ.הסכמה של רו"ח שבדוח הצעת מדף שפורסמה ב5.6 19/06/2016 רציו
2016 תעודה לצורך חישוב מס למחזיק זכאי בשל החזקת יח' בשנים 2012-13 09/06/2016 רציו
2016 פתיחת מסחר ביום 9.6.16 - רציו אפ 15, רציו אפ 16 08/06/2016 רציו
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה לציבור- תיקון דוח 08/06/2016 רציו
2016 מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה לציבור 07/06/2016 רציו
2016 פרטים מזהים לניירות ערך חדשים -רציו אפ 15, רציו אפ 16 06/06/2016 רציו
2016 תוצאות הנפקת אופ 15,16 לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף מיום 5.6.16 06/06/2016 רציו
2016 תגובת רציו לפרסומים:לא חל שינוי בהערכת המשאבים במאגר לוויתן 05/06/2016 רציו מימון
2016 דוח הצעת מדף ע"פ תשקיף מדף מיום 14.1.14, הזמנות 6.6.16 05/06/2016 רציו
2016 תגובה לפרסומים: לא חל שינוי בהערכת המשאבים במאגר לוויתן 05/06/2016 רציו
2016 רצו-מאגר לוויתן-אושרה תכנית פיתוח בהיקף הפקה של עד21BCM לשנה 02/06/2016 רציו מימון
2016 מאגר לוויתן - אושרה תכנית פיתוח בהיקף הפקה של עד 21BCM לשנה 02/06/2016 רציו
2016 ערן/353-בהמ"ש החליט על הליך גישור בנוגע לעתירה שהגישו השות' 02/06/2016 רציו
2016 רועי/399-בקשה לממונה לעדכון מועד חתימת חוזה עם קבלת קידוח 01/06/2016 רציו
2016 אשרור מתווה להסדרת משק הגז הטבעי,תפעל ליישום המתווה 01/06/2016 רציו
2016 רציו: הסכם אספקת גז טבעי מפר' לויתן לאי.פי.אמ. באר טוביה 29/05/2016 רציו מימון
2016 הסכם לאספקת גז טבעי מפר' לויתן לאי.פי.אמ. באר טוביה, פרטים 29/05/2016 רציו
2016 הממשלה אישררה את מתווה הגז,תפעל ליישום המתווה 22/05/2016 רציו מימון
2016 הממשלה אישררה את מתווה הגז, תפעל ליישום המתווה 22/05/2016 רציו
2016 רש' חנה-הממונה יודיע על החלטתו בבקשה להכרזת תגלית עד ל-15.5 14/04/2016 רציו
2016 רציו:פס"ד בעתירות בק"ע מתווה הגז,תפעל להסדרת תנאי היציבות 28/03/2016 רציו מימון
2016 פס"ד בעתירות בק"ע מתווה הגז, השות' תפעל להסדרת תנאי היציבות 28/03/2016 רציו
2016 הארכת מועד המצאת מסמכים בק"ע הבקשה להכריז על "דולפין" כתגלית 15/03/2016 רציו
2016 השותפים בפרויקט לווייתן הגישו לממונה תוכנית פיתוח מעודכנת 25/02/2016 רציו מימון
2016 השותפים בפרויקט לווייתן הגישו לממונה תוכנית פיתוח מעודכנת 25/02/2016 רציו
2016 אישור עקרוני של מנכל הבורסה מיום 21.2.16 - תשקיף מדף 22/02/2016 רציו מימון
2016 תשקיף מדף מיום 22.2.16 21/02/2016 רציו מימון
2016 בוטל המכרז הציבורי לאספקת גז טבעי לקפריסין 09/02/2016 רציו מימון
2016 בוטל המכרז הציבורי לאספקת גז טבעי לקפריסין 09/02/2016 רציו
2016 שות' לויתן-בהסכם לאספקת גז לאדלטק ל18 שנים,1.3 מיליארד$, כפוף 31/01/2016 רציו
2016 אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה 27/01/2016 רציו מימון
2016 אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 27/01/2016 רציו
2016 תוצ' אסיפה כללית מיום 20.1.16, אישור מדיניות תגמול 20/01/2016 רציו
2016 שותפי לוויתן במכתב כוונות בלתי מחייב לאספקת גז לאדלטק 17/01/2016 רציו מימון
2016 זימון אסיפה ל-20.1.16- כתב הצבעה, אישור מדיניות תגמול-תיקון 11/01/2016 רציו
2016 רציו: שות' לויתן במגעים לשיווק גז טבעי לצרכנים בשוק המקומי 07/01/2016 רציו מימון
2016 שות' לויתן-מנהלת מגעים לשיווק גז טבעי לצרכנים בשוק המקומי 07/01/2016 רציו
2015 פורסמה טיוטת מתווה הגז, להערות הציבור 30/06/2017 רציו מימון
2015 הממונה מבקש נתונים והבהרות לבקשה להכרזת מאגר דולפין כתגלית 31/12/2015 רציו
2015 הממונה לא אישר הענקת רישיון גיא בשטח רישיונות מירה ושרה, בוחנת 31/12/2015 רציו
2015 רציו: עתירה נוספת מתוקנת שהוגשה לבג"צ בק"ע מתווה הגז -המשך 28/12/2015 רציו מימון
2015 עתירה נוספת מתוקנת לבג"צ בק"ע מתווה הגז -המשך 28/12/2015 רציו
2015 רציו: תיקון לעתירה לבג"צ בק"ע מתווה הגז-השות' נוספו כמשיבות 23/12/2015 רציו מימון
2015 תיקון לעתירה לבג"צ בק"ע מתווה הגז-נוספו משיבים ובניהם השות' 23/12/2015 רציו
2015 עתירה לבג"צ למתן צווים בק"ע מתווה הגז,רשות תגובה עד 27.12.15 21/12/2015 רציו מימון
2015 עתירה לבג"צ למתן צווים בק"ע מתווה הגז,רשות תגובה עד 27.12.15 21/12/2015 רציו
2015 רציו: מכרז ציבורי לאספקת גז טבעי לקפריסין הוארך עד ל-12.2.16 20/12/2015 רציו מימון
2015 תוקף הצעה למכרז ציבורי לאספקת גז לקפריסין הוארכה עד-12.2.16 20/12/2015 רציו
2015 הודעת רציו בק"ע אישור מתווה להסדרת משק הגז הטבעי 17/12/2015 רציו
2015 אישור מתווה להסדרת משק הגז הטבעי 17/12/2015 רציו
2015 תגובת רציו לפרסומים בק"ע מתווה בסיס לתוכנית פיתוח מאגר לויתן 15/12/2015 רציו מימון
2015 זימון אסיפה ל-20.1.16- כתב הצבעה, אישור מדיניות תגמול 15/12/2015 רציו
2015 השות' ברשיון חנה בבקשה להכרזת מאגר דולפין כתגלית+הארכת תוקף 15/12/2015 רציו
2015 תגובה לפרסומים בק"ע מתווה הבסיס לתוכנית פיתוח של מאגר לויתן 14/12/2015 רציו
2015 התייחסות לפרסומים בתקשורת בעניין הקפאת המו"מ ליצוא גז למצרים 07/12/2015 רציו מימון
2015 התייחסות לפרסומים בתקשורת בעניין הקפאת המו"מ ליצוא גז למצרים 07/12/2015 רציו
2015 שר התשתיות+האנרגיה אישר שנוי גבולות רשיון רועי,רשיון נטע פקע 03/12/2015 רציו
2015 מכתב כוונות לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן לצרכנים במצרים 25/11/2015 רציו
2015 מכתב כוונות לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן לצרכנים במצרים 15/11/2015 רציו מימון
2015 רציו:מכרז ציבורי לאספקת גז טבעי לקפריסין הוארך עד ל18.12.15 27/10/2015 רציו מימון
2015 מכרז ציבורי לאספקת גז טבעי לקפריסין הוארך עד ליום 18.12.15 27/10/2015 רציו
2015 הממונה הודיע על הארכת תוקף רשיון חנה עד 14.12.15 01/09/2015 רציו
2015 מינוי דח"צ - צ'חנובר תמר 23/08/2015 רציו
2015 מינוי דח"צ - לימור ויזל 23/08/2015 רציו
2015 מסמכי התאגדות-שינוי בהסכם השותפות 23/08/2015 רציו
2015 תוצ' אסיפה מ23.8-מינוי דח"צ, תיקון הסכם שות', מינוי מפקח 23/08/2015 רציו
2015 הממשלה אישרה את מתווה הגז 17/08/2015 רציו מימון
2015 תיקון דיווח בדבר זימון אסיפה ל-23.8.15-תיקון כתב השיפוי 17/08/2015 רציו
2015 הממשלה אישרה את מתווה הגז 17/08/2015 רציו
2015 התקבל אישור שעבוד התמלוג לטובת החברה,פרטים על ריבית אגח א 04/08/2015 רציו מימון
2015 קיבלה אישור לרישום תמלוג לטובת רציו מימון ושעבודו-המשך 04/08/2015 רציו
2015 הארכת תוקף הצעה למכרז ציבורי לאספקת גז לקפריסין ל-31.10.15 23/07/2015 רציו מימון
2015 תיקון דיווח בדבר זימון אסיפה ל-23.8-התאמת כץ הצבעה לאלקטרוני 23/07/2015 רציו
2015 הארכת תוקף הצעה למכרז ציבורי לאספקת גז לקפריסין ל-31.10.15 23/07/2015 רציו
2015 התייחסות רציו לטיוטת המתווה להסדרת משק הגז הטבעי 22/07/2015 רציו מימון
2015 התייחסות החב לטיוטת המתווה להסדרת משק הגז הטבעי 22/07/2015 רציו
2015 אסיפה ב23.8-מינוי דחצ, מינוי מפקח, נשיאה בחבות בק"ע כ.פטור בבת 16/07/2015 רציו
2015 אסיפה ב9.8.15-מינוי רוח, מינוי דח"צ, מינוי מפקח, תיקון הסכם שות 16/07/2015 רציו
2015 לא הוארכו רשיונות שרה ומירה, טרם התקבלה תשובה בק"ע רשיון גיא 14/07/2015 רציו
2015 דירקטוריון החברה אישר מדיניות תגמול 13/07/2015 רציו מימון
2015 פורסמה טיוטת מתווה הגז, להערות הציבור 30/06/2015 רציו
2015 הממונה הודיע על הארכת תוקף רשיון חנה עד 14.9.15 14/06/2015 רציו
2015 הודעת רציו בק"ע תגובה לפרסום בדבר אומדן המשאבים במאגר לויתן 04/06/2015 רציו מימון
2015 תגובה לפרסומים בדבר אומדן המשאבים במאגר לויתן 04/06/2015 רציו
2015 דחייה נוספת של מועד תוקף ההצעה לאספקת גז לקפריסין עד 31.7.15 20/04/2015 רציו מימון
2015 מועד המכרז הציבורי לאספקת גז טבעי לקפריסין הוארך עד 31.7.15 20/04/2015 רציו
2015 הודעת רציו: הארכת מועד מכרז לאספקת גז לקפריסין עד 30.4.15 15/04/2015 רציו מימון
2015 ב.שליטה דיווחה על פס"ד משלים בנושא ההוצ' בתביעת לנגוצקי-המשך 24/03/2015 רציו מימון
2015 פס"ד משלים בנושא ההוצאות בתביעת לנגוצקי-המשך דיווחים 24/03/2015 רציו
2015 הממונה הודיע על הארכת תוקף רשיון חנה עד 14.6.15 15/03/2015 רציו
2015 ביטלה אספקת גז מפר' לויתן PPGC 11/03/2015 רציו מימון
2015 ביטלה אספקת גז מפר' לויתן PPGC 11/03/2015 רציו
2015 הכנסת אישרה את החוק לתיקון פקודת השותפיות,תבחן השלכות 17/02/2015 רציו
2015 בקשה לממונה להעברת שטחים מרשיון נטע לרשיון רועי 12/02/2015 רציו
2015 התייחסות לפרטים שנכללו בה.מדף של אדבפ בק"ע רשיונות שרה ומירה 04/02/2015 רציו
2015 הארכת מועד מכרז לאספקת גז לקפריסין עד ליום 30.4.15, המשך 02/02/2015 רציו
2015 עדכון בדבר מכרז לאספקת גז לקפריסין: תוקף ההצעה פג ב-31.1.15 01/02/2015 רציו
2015 הממונה האריך תוקף רשיון חנה עד 14.3.15 20/01/2015 רציו
2015 עדכון בדבר כתבי אופציה סדרה 13 שפקעו ביום 8.1.15 08/01/2015 רציו
2015 מרשם בעלי מניות , שינויים ומצבת הון-מימוש ופקיעת אופציות 08/01/2015 רציו
2015 מינוי דח"צ - טננבאום יעקב 01/01/2015 רציו מימון
2015 מינוי דירקטור - לנדאו יובל 01/01/2015 רציו מימון
2015 מינוי דירקטור - רוטלוי יאיר 01/01/2015 רציו מימון
2015 מינוי דח"צ - אוטולנגי פלורנטין תרצה 01/01/2015 רציו מימון
2015 מינוי דירקטור בלתי תלוי-טנא יוסף 01/01/2015 רציו מימון

הדוחות המיידים והתקופתיים המוצגים באתר זה כוללים דוחות מהותיים בלבד אשר הוגשו על-ידי החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת להציג באתר זה את כל הדוחות המיידים והתקופתיים אשר פורסמו על-ידה ובאותם לוחות הזמנים בהם הוגשו הדוחות הנ"ל כאמור. ניתן לעיין בכל הדוחות המיידים והתקופתיים המלאים שפורסמו על-ידי החברה באתר האינטרנט של הבורסה בתל-אביב maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.